Vedtægter

Vedtægter for Støvring Håndbold 12-9-2012
§ 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Støvring Håndbold Foreningen er hjemmehørende i Støvring og postadressen er Postboks 115, 9530 Støvring i Rebild Kommune. Foreningen er stiftet den 12. sep. 2012.
§ 2: FORMÅL. Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
§ 3: TILHØRSFORHOLD. Foreningen er tilsluttet DGI, samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.
§ 4: MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION. 1. Som aktive medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter. Passive medlemmer kan optages.
1. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
§ 5: ARBEJDSOMRÅDE. Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som bestyrelsen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.
§ 6: LEDELSE. Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 kasserer og 1 sekretær der udgør ledelsen. Disse 3 personer udgør sammen med op til 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer foreningens bestyrelse. Ledelse og bestyrelse fordeler opgaver og ansvar mellem sig.
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, dog således at der er valg 1 år til formand, og det følgende år er valg til kasserer. Alle i bestyrelsen er valgt for 2 år, hvoraf der vælges 2 personer på hver generalforsamling, således de 4 menige bestyrelsesmedlemmer vælges 2 personer ad gangen.
På generalforsamlingen vælges der desuden 2 suppleanter til bestyrelsen.
På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen, eller andre med særlig interesse i foreningens aktiviteter. Forældre der vælges på dette grundlag bliver med valget automatisk medlem af foreningen. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle automatisk medlemmer af foreningen.
§ 7: UNDERUDVALG. Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte underudvalg til at varetage specifikke interesser. Bestyrelsen tager initiativ til at nedsætte udvalgene, og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg.
Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøder i henhold til forretningsordenen.
§ 8: KONTINGENT. Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.
§ 9: MEDLEMSFORHOLD. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§ 10: GENERALFORSAMLING.

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes ved annoncering på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden foreningens generalforsamling.

3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret, samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen.

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.

5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.


§ 11: DAGSORDEN. På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden. 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber. 4. Behandling af indkomne skriftlige forslag. 5. Valg af formand/kasserer og bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af 2 suppleanter. 7. Valg af revisorer. 8. Valg af fanebærer.

9. Eventuelt.
§ 12: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 50 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
§ 13: ANSVAR. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
§ 14: BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50 % af medlemmerne af bestyrelsen er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele bestyrelsen være til stede. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§ 15: REGNSKABSÅR. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens kasserer er ansvarlig for foreningens regnskab.
Revision foretages mindst 1 gang årligt, såvel af foreningens revisorer men også af et godkendt revisions selskab. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.
§ 16: Samarbejde med andre foreninger

  1. Bestyrelsen kan samarbejde med andre lokale foreninger, som har til formål at fremme fælles formål, herunder afholdelse af arrangementer og igangsætning af aktiviteter af såvel idrætslig som social karakter, til gavn for foreningens medlemmer og lokalsamfundet

2. Bestyrelsen kan til fremme af sådanne formål, lade foreningen samarbejde med andre lokale foreninger.
§ 17: OPLØSNING 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

2. Foreningens formue tilfalder i tilfælde af opløsning idræts- og ungdomsarbejdet i Rebild kommune.
§ 18: OVERGANGSBESTEMMELSER

  1. Foreningen overtager samtlige aktiviteter i håndboldafdelingen i SIF fra stiftelsesdagen. SIF Håndboldafdelings regnskab for året 2012 overtages ligeledes pr. denne dato, og afsluttes pr 31. 12. 2012. På den stiftende generalforsamling har overblik over SIF Håndboldafdelings økonomi herunder formueforhold og løbende driftsregnskab pr. 1. sep. 2012 været fremlagt.

Således vedtaget d. 12. sep. 2012