Vedtægter for Støvring Håndbold 23-03-2022

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Støvring Håndbold, og den er stiftet 12-09-2012.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Støvring, Rebild Kommune.

§ 2 Formål

Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræt i form
af håndbold og andet kulturelt virke. Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet
og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere
sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen
varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§ 3 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen er tilsluttet DGI, samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund
og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlingsanliggende.

§ 4 Medlemsforhold

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål
og betaler kontingent for en periode på mindst seks måneder.

Stk. 2: Der kan på samme måde optages passive støttemedlemmer.

Stk. 3: Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med alene taleret på generalforsamlingen.

Stk. 4: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i
foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens
forhold efter disse vedtægter. Et passivt støttemedlem har ikke adgang til selve
idrætsudøvelsen, men har alle øvrige medlemsrettigheder. For udøvelse af stemmeret
på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 7, stk. 4.

Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige
bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser,
som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

Stk. 6: Anmodning om medlemskab behandles af bestyrelsen, og medlemsskabet
gælder fra, at bestyrelsen har oprettet det. Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab,
såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke
som følge af venteliste, kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har
fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er
meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.

Stk. 7: Udmeldelse sker ved frigivelse af spillercertifikat. Alle økonomiske mellemværender
opgøres og betales ved udmeldelse.

§ 5 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen ved budgetlægning for kommende sæson.
Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer,
herunder aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive støttemedlemmer
og eventuelt nedsat kontingent for grupper af frivillige. Endvidere kan bestyrelsen
fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.

Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at
være blevet rykket 1 gang, er man ikke spille- og træningsberettiget og slettes som
medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

§ 6 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller
kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis
vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet
ophører.

Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at
blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet
desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling,
og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den
ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættestil
bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse
om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre
bestyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion
med almindeligt flertal.

Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen,
afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender,
medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden den 1. april

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst fire ugers varsel ved
annoncering på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig
dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme
hos bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte
forslag. Endelig dagsorden udsendes senest en uge før generalforsamlingen på
samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning
om de forslag, som skal behandles og de valg, der skal foretages.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer
bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem
af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun
stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge skal, fra de er fyldt 15 år, selv udøve
medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten
for medlemmer under 15 år udøves af en forælder. Med en forælder menes en forældremyndighedsindehaver.
Hvis en forælder selv er medlem af foreningen og også repræsenterer
ex. to børn under 15 år, som er medlem af foreningen, har den pågældende
forælder således 3 stemmer.

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af
fremmødte.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen,
og som ikke må være medlem af bestyrelsen men gerne medlem af foreningen.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning
om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. § 14 og 15. Ved personvalg er
den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen
skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert
medlem, der er fyldt 18 år. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der
skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede
post.

Stk. 9: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig
afstemning.

Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger.
Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg til bestyrelsen

a) Valg af formand (i lige år)
b) Valg af kasserer (ulige år)
c) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 2 personer i lige år, 3 personer i
ulige år
d) Valg af to suppleant

6) Valg af en foreningsrevisor (foreningen har to revisorer. Der vælges en revisor i
ulige år og en revisor i lige år)
7) Valg af revisorsuppleant
8) Valg af fanebærer
9) Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og
skal indkaldes, når mindst 50% af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt
over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som
kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet
er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde
og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde
som for ordinær generalforsamling.

§ 10 Bestyrelsen/ledelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle
forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse
af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, en formand, en kasserer og en sekretær
der udgør ledelsen. Ledelsen udgør sammen med yderligere to til fire medlemmer foreningens
bestyrelse. Ved stemmelighed i en bestyrelse med lige antal medlammer,
har formanden to stemmer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager
fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år.
I lige år vælges formand og 2 medlemmer og i ulige år vælges kasserer og 3 medlemmer.
Én suppleant vælges hvert år for et år. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen,
skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende
ordinære generalforsamling.

Stk. 3: En suppleant træder ind i bestyrelsen når der foreligger en sygemelding/afbud
fra et bestyrelsesmedlem, der strækker sig ud over 3 måneder.

Stk. 4: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
når mindst formanden og 3 medlemmer er til stede. Ved beslutninger
udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele bestyrelsen være til
stede.

Stk. 5: Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

§ 11 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Kassereren forestår bogføring af foreningens bogholderi. årsregnskabet skal
bl.a. indeholde en resultatopgørelse samt status på balancedagen.

Stk. 3: Årsregnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte foreningsrevisorer.
På hver ordinær generalforsamling vælges én forenings revisor for to år.

Stk. 4: Foreningens revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det
er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner.
Forenings revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne
har til enhver tid adgang til at påse foreningens bogføring og beholdninger.

Stk. 5: Efter opstilling og revision af årsregnskabet godkendes årsregnskabet på selskabets
ordinære generalforsamling.

§ 12 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af foreningens ledelse. Ledelsen kan foretage alle dispositioner,
dog skal køb over 5.000 kr. godkendes af hele bestyrelsen. Låneoptagelse godkendes
af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner
på vegne af foreningen inden for et angivet beløb.

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse
forpligtelser.

§ 13 Samarbejde ned andre foreninger

Stk. 1: Bestyrelsen kan samarbejde med andre lokale foreninger, som har til formål at
fremme fælles formål, herunder afholdelse af arrangementer og igangsætning af aktiviteter
af såvel idrætslig som social karakter, til gavn for foreningens medlemmer og
lokalsamfundet.

§ 14 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to
tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 15 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden
følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem
de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele
af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: Foreningens formue tilfalder i tilfælde af opløsning idræts- og ungdomsarbejde
i Rebild Kommune.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling
to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.