Kære medlemmer, forældre og interessenter i Støvring Håndbold.
Grundet nuværende forsamlingsregler – føler vi at det er nødvendig at flytte vores generalforsamling til d 2/6 kl. 19.00 i Støvring hallen – Forslag som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 19. maj 2021 – MVH Bestyrelsen

Tilmelding nødvendig pga Corona-regler – Formand@stoevring-haandbold.dk

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg til bestyrelsen
a) Valg af formand (i lige år)
b) Valg af kasserer (ulige år)
c) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 2 personer i lige år, 3 personer i ulige år
d) Valg af to suppleant
6) Valg af en revisor (foreningen har to revisorer. Der vælges en revisor i ulige år og en revisor i lige år)
7) Valg af revisorsuppleant
8) Valg af ekstern godkendt revisionsselskab
9) Valg af fanebærer
10) Eventuelt

Mvh
Bestyrelsen